provincie & Koen
BELGAIMAGE-56695165 (1).jpg

Koen was politiek actief binnen de Provincie Antwerpen. Vanaf 2007 als gedeputeerde en vanaf 2012 tot 2018 als fractievoorzitter van de Open Vld-fractie.

 

Koen stapte in de politieke voetsporen van zijn vader, wijlen Karel Helsen. Hij startte zijn politieke loopbaan in Kapellen. Hij is gewezen Vlaams parlementslid en gewezen provinciaal gedeputeerde van ruimtelijke ordening, economie en sport.

Bij het dagelijks beheer van de grootste provincie van Vlaanderen heeft hij in de periode 2006-2012 heel wat ervaring opgedaan bij de aanpak van bouwdossiers, ruimtelijke planning, het ondernemerschap promoten, bedrijventerreinen ontwikkelen en uitbreiding van sportfaciliteiten.

Hij bleef de voorbije 6 jaar de fractievoorzitter van Open Vld in de Antwerpse provincieraad.

welke bevoegdheden een provincie heeft, vind je op www.vlaamseprovincies.be 

Provincie 2.jpg

De afslanking van de provincies werd op 1 januari 2018, met de overheveling van de persoonsgebonden materies naar Vlaanderen en de lokale besturen , een feit. De focus ligt vanaf nu op de grondgebonden materies waar de provincie als “streekbestuur” haar rol kan spelen. De vijf belangrijke pijlers zijn economie, mobiliteit, omgeving, onderwijs en streekontwikkeling.

Toekomstbeeld provincie Antwerpen

Provincies.JPG

De grenzen van de provincies komen goed overeen met deze van onze leefwereld. Uit een studie van het departement geografie van de UA, blijkt immers dat men zowel voor woon-werkverkeer, winkel- en koopgedrag als woningkeuze, liefst binnen de eigen provincie blijft.

De vijf Vlaamse provincies

Provincie.jpg

De provincie kent drie verschillende belastingen: een algemene provinciebelasting voor gezinnen, de provinciebelasting op de bedrijven en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Als je weet dat de provincie Antwerpen koploper is voor de startende ondernemingen (bijna 15.000 of 16,4% van de starters in België) dan is een basisbelasting voor deze groep helemaal niet bedrijfsvriendelijk. We pleiten dan ook voor de afschaffing van de belasting voor de kleine zelfstandigen. De basis waarop de belastingen voor bedrijven worden vastgesteld (oppervlaktebelasting) is volledig achterhaald en verschillend in de diverse provincies. Uit een vergelijking blijkt ook dat de belasting voor bedrijven in de provincie Antwerpen hoger is dan in de andere provincies. Omzet van de bedrijven of op basis van de milieuvergunning of het energieverbruik, kan zo’n belasting rechtvaardiger bepalen. De huidige meerderheid heeft in de voorbije periode nagelaten hierover een onderzoek op te zetten of een nieuw reglement te introduceren.

Provinciale belastingen

leefmilieu & energie

2.400 km onbevaarbare waterlopen stromen vlot dankzij goed waterbeheer

 

84.000 gezinnen besparen op hun energierekening dankzij de groepsaankoop groene stroom

 

meer dan 2.200.000 bezoekers trekken erop uit in een provinciaal domein

Open Vld wil:

 • dat de provincie pro-actief inzet op het beheer van alle onbevaarbare waterlopen & zorgt voor “droge voeten” bij het steeds toenemend aantal hevige regenbuien

 • dat de provincies blijven inzetten op gezamenlijke energie-aankoop en energiebeheer, zodat haar inwoners energiebewust en –besparend kunnen leven

 • dat de provincies alle groen- en recreatiedomeinen (ca. 1700 ha) optimaal beheren & haar 1,8 mio inwoners veel natuur en natuurbeleving kan aanbieden

mobiliteit

meer dan 5.500.000 fietsers gebruiken de fiets-o-strades om snel op hun bestemming te geraken

 

8.300.000 fietsers trappen langs het 2750 kilometer lange fietsknooppuntennetwerk

 

2.295 mensen met een mobiliteitsbeperking kregen hulp bij hun vervoersvraag

Open Vld wil:

 • dat de provincies optreden als coördinator bij de werking van de vervoersregio’s en bij de opmaak van de actieplannen en een gemeente-overschrijdend mobiliteitsplan

 • dat de provincies blijven inzetten op de uitbouw van het fietspadennetwerk met fiets-o-strades en gemeentelijke fietspaden, waarvoor een financiële ondersteuning wordt geboden

 • dat de provincies trendsetter worden voor aangepast vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking

 • dat de provincie alle steden en gemeenten helpt in de uitbouw van hun trage wegen-netwerk

 • dat de provincie de ideale partner blijft voor het faciliteren van bedrijfsvervoersplannen

omgeving & ondernemen

Wanneer een omgevingsvergunning werd uitgereikt door de gemeente of stad, kan men hiertegen in beroep gaan bij de provincie.

 

Met gebiedsgericht beleid coördineert de provincie een materie waarbij verschillende partners en overheden betrokken zijn en waarbij het grondgebied van een gemeente wordt overschreden. Bijvoorbeeld de Fortengordels rond Antwerpen, het project Albertkanaal (wonen en bedrijvigheid langsheen het kanaal), de aanpak voor de weekendverblijven, de Rupelstreek, …

 

Antwerpen is een economische topregio. De petrochemie, de grote chemische cluster, de bedrijvigheid in de haven, …

De POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) zorgt voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de herontwikkeling van oude sites (brownfields). Met grondenruil, groeperen van bestemde maar niet benutte terreinen, creëren van ontsluitingswegen, … , geven ze kansen aan nieuwe en groeiende ondernemingen.

Open Vld wil:

 • Open Vld pleit voor inkorting van de beroepstermijn, zodat de aanvragers snel over rechtszekerheid beschikken

 • meer gebiedsgerichte projecten, waarbij de provincie haar rol als streekmotor optimaal kan opnemen

 • dat de provincie nieuwe initiatieven neemt om deze bedrijvigheid en de talrijke KMO’s te ondersteunen en helpen

 • dat de provincie meer inzet op een beleid waarbij de steden en gemeenten daadwerkelijk worden geholpen in functie van de ontwikkeling van een degelijk detailhandelsbeleid

 • een uitbreiding van de activiteiten van de POM zodat er effectief meer “ruimte voor ondernemen” op de markt komt

uitgaven 2018 provincie Antwerpen: 190 miljoen euro (231 miljoen incl. aflossingen)

Uitgaven.JPG

ontvangsten 2018 provincie Antwerpen: 200 miljoen euro 

ontvangsten.JPG